Јавни конкурс за додјелу средстава из буџетске подршке ЕУ за спровођење мјера енергетске ефикасности у стамбеним објектима за 2023. годину
Јавни конкурс за додјелу средстава из буџетске подршке ЕУ за спровођење мјера енергетске ефикасности у стамбеним објектима за 2023. годину

Јавни конкурс за додјелу средстава из буџетске подршке ЕУ за спровођење мјера енергетске ефикасности у стамбеним објектима за 2023. годину

25/12/2023
0 Komentari

I – ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Предмет овог јавног конкурса је додјела бесповратних финансијских средстава у оквиру Пакета буџетске подршке Европске уније за ублажавање негативних посљедица енергетске кризе и подстицања енергетске транзиције, у виду бесповратне помоћи рањивим домаћинствима ипривреди на Балкану, на које je у припадајућем износу Република Српскa остварилa правоусвајањем Акционог плана од стране Савјета министара БиХ, ради улагања у реализацију пројеката из области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије, као мјера енергетскеефикасности у стамбеним објектима, а који се односе на повећања енергетске ефикасности у постојећим стамбеним објектима у власништву или сувласништву (приватни станови и куће).

Предмет пријаве на овај конкурс не могу бити објекти који су намијењени за даљу продају у периоду од најмање 3 године. Прихватљиви су пројекти реконструкције, реновирања, смањења потрошње енергије, те пројекти којима се доприноси повећању коришћења обновљивих извора енергије, као мјере енергетске ефикасности. Максималан износ бесповратних средстава по овом јавном конкурсу који се додијељују по објекту је 50 % од укупне инвестиције, али не може износити више од 5.000,00 КМ укључујући ПДВ (детаљније погледати у дијелу VI – услови суфинансирања и прихватљиви трошкови)

Овим јавним конкурсом средства ће се додјељивати за суфинансирање пројеката који треба да укључују наведенe мјерe, и то:

А – У ИНДИВИДУАЛНИМ СТАМБЕНИМ ОБЈЕКТИМА – КУЋАМА:

1) Обнова спољне заштите објекта:

 • замјена вањске столарије,
 • постављање термоизолације на фасади и
 • постављање термоизолације на поду, стропу или крову.

2) Повећање ефикасности система гријања и хлађења:

 • набавка котлова на пелет укључујући и замјену или реконструкцију инсталација,
 • набавка кондензацијских котлова укључујући и замјену или реконструкцију инсталација и
 • набавка топлотних пумпи, укључујући и замјену или реконструкцију инсталација.

НАПОМЕНА: за ову мјеру (А2 – повећање ефикасности система гријања и хлађења) прихваљиве су пријаве само у случају да објекат није прикључен на систем даљинског гријања (градске топлане) .

3) изградња фотонапонских електрана у оквиру објекта за потребе сопствене потрошње инсталисане снаге до 50 kW.

Б – У СТАМБЕНИМ ЈЕДИНИЦАМА У ОКВИРУ ИНДИВИДУАЛНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА – КУЋЕ, УКОЛИКО ПОСЈЕДУЈЕ ВЛАСТИТО МЈЕРНО МЈЕСТО ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ:

1) обнова спољне заштите објекта: замјена вањске столарије.

2) повећање ефикасности система гријања и хлађења:

 • набавка котлова на пелет укључујући и замјену или реконструкцију инсталација,
 • набавка кондензацијских котлова укључујући и замјену или реконструкцију инсталација и
 • набавка топлотних пумпи укључујући и замјену или реконструкцију инсталација.

НАПОМЕНА: за ову мјеру (Б2 – повећање ефикасности система гријања и хлађења) прихватљиве су пријаве само у случају да објекат није прикључен на систем даљинског гријања (градске топлане).

3) Изградња фотонапонских електрана у оквиру објекта за потребе сопствене потрошње инсталисане снаге до 50 kW.

НАПОМЕНА: за ову мјеру (Б3 – изградња фотонапонских електрана у оквиру објекта за потребе сопствене потрошње инсталисане снаге до 50 kW) потребно је обезбиједити и доставити изјаву о сагласности свих власника осталих стамбених јединица у склопу индивидуалног стамбеног објекта.

В – У СТАМБЕНИМ ЈЕДИНИЦАМА (СТАНОВИМА) У ЗГРАДАМА КОЛЕКТИВНОГ СТАНОВАЊА:

1) Обнова спољне заштите објекта: замјена вањске столарије.

2) Повећање ефикасности система гријања и хлађења:

 • набавка котлова на пелет укључујући и замјену или реконструкцију инсталација,
 • набавка кондензацијских котлова укључујући и замјену или реконструкцију инсталација и
 • набавка топлотних пумпи, укључујући и замјену или реконструкцију инсталација.

НАПОМЕНА: за ову мјеру (В2 – повећање ефикасности система гријања и хлађења) прихватљиве су пријаве само у случају да објекат није прикључен на систем даљинског гријања (градске топлане).

НАПОМЕНА за све мјере:

Сви материјали и опрема који су предмет пријаве на овај јавни конкурс морају бити нови ида се први пут стављају у употребу.

III – УСЛОВИ КОЈЕ СУ ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА ДУЖНИ ИСПУНИТИ

Подносиоци пријава могу добити средства Фонда само ако испуњавају сљедеће услове:

 • имају пребивалиште у Републици Српској,
 • да се објекат који је предмет пријаве на овај јавни конкурс налази на територији Републике Српске,
 • да је подносилац пријаве на овај јавни конкурс власник или сувласник објекта који је предмет пријаве,
 • да ће се мјере које су предмет пријаве на овај јавни конкурс реализовати у року од шест (6) мјесеци од датума потписа уговора са Фондом,
 • улажу властита средства у пројекат енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије којим конкуришу на овај јавни позив,
 • прихвате услове заједничког учешћа у суфинансирању пројеката за које се одобравају средства, прописане опшим актима Фонда,
 • поднесу пријаву на конкурс у складу са актима Фонда,
 • склопе уговор са Фондом о заједничком улагању у пројекат за који се одобравају средства,
 • доставе доказ о цјеловитости спровођења мјера енергетске ефикасности – Фонд неће признавати трошкове дјелимичног спровођења појединачних мјера, што значи да ће се средства исплаћивати само за мјере које су спроведене у цјелости (нпр. топлотна изолација свих вањских зидова објекта, замјена комплетне вањске столарије на објекту и сл), а цјеловитост спровођења мјера доказује се фото-документацијом реализованих мјера, при чему Фонд задржава право исто провјерити увидом на лицу мјеста, док ће стручни тим УНДП-а извршити верификацију реализације мјера по завршетку пројеката одобрених на основу овог јавног конкурса, увидом на лицу мјеста, да подносилац пријаве на Јавни конкурс пријављује само један објекат и једну мјеру из овог јавног конкурса, доставе доказ да могу финансијски пратити улагања (властитим учешћем) у пројекат и испуњавају и друге услове утврђене овим јавним конкурсом.

Објекти који нису прихватљиви за суфинансирање по овом јавном конкурсу су:

 • објекти који су девастирани,
 • објекти који су у фази изградње,
 • објекти који су структурно неисправни и
 • објекти који су у статусу заштите културно-историјског насљеђа

Детаљније о пројекту: https://www.ekofondrs.org/konkurs/

Kategorije

Najnoviji članci

O nama

POSLOVNI PANO
INFO

Specijalizovana poslovno kupoprodajna web platforma

Copyright © 2024. Poslovni pano / Sva prava zadržana