Ministarstvo privrede i preduzetništva RS - javni poziv za dodjelu podsticaja za MSP
Ministarstvo privrede i preduzetništva RS - javni poziv za dodjelu podsticaja za MSP

Ministarstvo privrede i preduzetništva RS – javni poziv za dodjelu podsticaja za MSP

22/09/2023
0 Komentari

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske raspisalo je javni poziv za dodjelu podsticaja za mala i srednja preduzeća (MSP).

Predmet Javnog poziva je dodjela podsticaja za mala i srednja preduzeća za digitalnu transformaciju, tehničke inovacije, očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti, organizovanje zajedničkog nastupa malih i srednjih preduzeća na sajmu, odnosno izložbi i za organizovanje sajma, odnosno konferencije.

Cilj dodjele podsticajnih sredstava je podrška jačanju, razvoju, promociji i dinamičnijem rastu malih i srednjih preduzeća.

Projekti digitalne transformacije su novi projekti, sufinansiraju se sa 80% od najviše vrijednosti opravdanih ulaganja, koja mogu biti u rasponu od 10.000 KM do 30.000 KM. Pravo na podsticaj za digitalnu transformaciju imaju mala i srednja preduzeća koja ispunjavaju opšte uslove i koja za pretežnu djelatnost imaju jedan od razreda djelatnosti iz sljedećih oblasti Područja C – Prerađivačka industrija iz Uredbe o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske i to: 13 do 18, 22 i 25 do 33.

Projekti koji za predmet imaju tehničku inovaciju su projekti u toku realizacije ili novi projekti, a sufinansiraju se sa 80% od najviše vrijednosti opravdanih ulaganja, koja mogu biti u rasponu od 3.000 KM do 60.000 KM. Pravo na podsticaj za tehničku inovaciju imaju mala i srednja preduzeća koja ispunjavaju opšte uslove, zapošljavaju manje od 10 radnika i za pretežnu djelatnost imaju jedan od razreda djelatnosti iz sljedećih oblasti Područja C – Prerađivačka industrija iz Uredbe o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske i to: 13 do 18, 20, 22 i 24 do 33 ili jedan od sljedećih razreda djelatnosti iz Pravilnika o zanatskim djelatnostima i to: 45.20, 74.20, 95.11, 95.12, 95.21, 95.22, 95.23, 95.24, 96.02 i 96.04.

Projekti koji za predmet imaju očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti su projekti u toku realizacije ili novi projekti, a sufinasiraju se sa 100% od najviše vrijednosti opravdanih ulaganja, koja mogu biti u rasponu od 1.000 KM do 5.000 KM. Pravo na podsticaj za očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti imaju mala i srednja preduzeća koja ispunjavaju opšte uslove i poseban uslov da imaju status starog ili umjetničkog zanata ili domaće radinosti, kao i razvojne agencije, ustanove, organizacije (komore) i udruženja koja ispunjavaju opšte uslove i poseban uslov da su osnovani s ciljem zastupanja interesa i podrške privrednicima ili drugih aktivnosti u vezi sa očuvanjem starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti.

Projekti koji za predmet imaju organizovanje zajedničkog nastupa malih i srednjih preduzeća na sajmu, odnosno izložbi su projekti u toku realizacije ili novi projekti, a sufinansiraju se sa 80% od najviše vrijednosti opravdanih ulaganja, koja mogu biti u rasponu od 7.000 KM do 30.000 KM. Pravo na podsticaj za tehničku inovaciju imaju mala i srednja preduzeća koja ispunjavaju opšte uslove, zapošljavaju manje od 10 radnika i za pretežnu djelatnost imaju jedan od razreda djelatnosti iz sljedećih oblasti Područja C – Prerađivačka industrija iz Uredbe o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske i to: 13 do 18, 20, 22 i 24 do 33 ili jedan od sljedećih razreda djelatnosti iz Pravilnika o zanatskim djelatnostima i to: 45.20, 74.20, 95.11, 95.12, 95.21, 95.22, 95.23, 95.24, 96.02 i 96.04.

Projekti koji za predmet imaju očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti su projekti u toku realizacije ili novi projekti, a sufinasiraju se sa 100% od najviše vrijednosti opravdanih ulaganja, koja mogu biti u rasponu od 1.000 KM do 5.000 KM. Pravo na podsticaj za očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti imaju mala i srednja preduzeća koja ispunjavaju opšte uslove i poseban uslov da imaju status starog ili umjetničkog zanata ili domaće radinosti, kao i razvojne agencije, ustanove, organizacije (komore) i udruženja koja ispunjavaju opšte uslove i posebni uslov da su osnovani s ciljem zastupanja interesa i podrške privrednicima ili drugih aktivnosti u oblasti malih i srednjih preduzeća.

Projekti koji za predmet imaju organizovanje sajma, odnosno konferencije su projekti u toku realizacije ili novi projekti, a sufinansiraju se sa 80% od najviše vrijednosti opravdanih ulaganja, pri čemu vrijednost opravdanih ulaganja može biti u rasponu od 7.000 KM do 30.000 KM. Pravo na podsticaj za organizovanje sajma, odnosno konferencije imaju razvojne agencije, ustanove, organizacije (komore) i udruženja koja ispunjavaju opšte uslove i posebni uslov da su osnovani s ciljem zastupanja interesa i podrške privrednicima ili drugih aktivnosti u oblasti malih i srednjih preduzeća, kao i mala i srednja preduzeća koja ispunjavaju opšte uslove i posebni uslov da za pretežnu djelatnost imaju razred djelatnosti 82.30.

Podnosilac zahtjeva dostavlja na javni poziv dokumenta koja su propisana Uredbom, navodi se u saopštenju.

U smjernicama za sprovođenje postupka dodjele podsticaja, koje su objavljene na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva, navedena je potrebna dokumentacija za učešće na javnom pozivu, kriterijumi za ocjenu i bodovanje zahtjeva, obaveze budućih korisnika podsticaja, kao i drugi podaci od značaja za ovaj postupak.

Obrasce za popunjavanje koji se odnose na zahtjev za dodjelu podsticaja, izjave da projekat nije već podržan iz budžeta Republike Srpske i jedinice lokalne samouprave i o primljenoj državnoj pomoći i specifikacije realizovanih i nerealizovanih projektnih aktivnosti obavezno preuzeti na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva. Javni poziv objavljen je dnevnom listu “Glas Srpske” i na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 6. oktobra. 051/338-909 i 051/338-993 i na elektronskim adresama m.acimovic@mpp.vladars.net i o.smitran@mpp.vladars.net.

U skladu sa namjenom projekta, zahtjeve na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom u materijalnom obliku i pripadajući prenosilac digitalnih podataka /USB memorija/, potrebno je poslati na adresu: Vlada Republike Srpske, Ministarstvo privrede i preduzetništva, Trg Republike Srpske br. 1, 78 000 Banjaluka, sa oznakom: “Komisija za sprovođenje postupka dodjele podsticaja za /navesti namjenu projekta/ – ne otvarati”.

Kategorije

Najnoviji članci

O nama

POSLOVNI PANO
INFO

Specijalizovana poslovno kupoprodajna web platforma

Copyright © 2024. Poslovni pano / Sva prava zadržana